Powszechny Spis Rolny 2020


Powszechny Spis Rolny 2020 - Baner

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie: http://spisrolny.gov.pl  

Ogłoszenie - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

16‑06‑2020 12:07:09

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Gomunice – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który odbędzie się w terminie 1 września do 30 listopada 2020 r.

 

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonany będzie spośród osób:

   1)  pełnoletnich;

    2)  zamieszkałych na terenie gminy Gomunice;

    3)  posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

    4)  posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

    5)  które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, które obejmować będzie część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie,

2) po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wpisany na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów) lub kierując się kolejnością zgłoszeń – w przypadku równej liczby punktów a następnie podpisuje umowę zlecenie z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS),

3) podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu,

4) dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

3. Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Gomunice ustalono liczbę 1 rachmistrz.

 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy Gomunice, pok. 112 lub 114.

5. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gomunicach – nr tel. 44 6842485.

 

Nabór trwa od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Gomunice

/-/ Paweł Olejniczak

Dokumenty:
Plik pdf Procedura naboru rachmistrzów.pdf
16‑06‑2020 12:11:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie kandydata na rachmistrza.pdf
17‑06‑2020 07:35:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
353KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Iwona Bogusławska , w dniu:  16‑06‑2020 11:32:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  16‑06‑2020 11:32:40
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2020 12:19:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie