Nabór kandydatów do pracy


Plik doc Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Gomunicach
10‑07‑2013 11:52:46
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Gomunicach

10‑07‑2013 11:19:00

Wójt Gminy Gomunice ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pod nazwą "Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach"
z siedzibą w Gomunicach przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XV/171/2013.

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) tj.:
1) posiadać wykształcenie wyższe medyczne,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
4) nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt. I ppkt. 3 lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu warunków tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) kserokopie dowodu osobistego,
8) zaświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ze zm.).

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej "Nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach z siedzibą w Gomunicach przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Gomunicach przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, lub listownie na adres Urzędu Gminy Gomunice w terminie do 07.08.2013 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpłynięcia do Urzędu Gminy).

4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja Konkursowa powołana Uchwałą Rady Gminy Gomunice Nr XV/171/2013. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.

7. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wynosi do 14 dni od ostatniego dnia składania ofert. Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na ¼ etatu na okres 6 lat.

8. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w Urzędzie Gminy w Gomunicach, tel. kontaktowy 44 6842485.

9. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

10. Umowa o pracę może zostać zawarta z wybranym w drodze konkursu kandydatem, który spełnia wymogi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 ze zm.).
 

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Jerzy Sewerynek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bożena Wiecha
email: ug@gomunice.pl tel.:(+48) 44 684 24 68 wew.210
, w dniu:  28‑09‑2009 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  28‑09‑2009 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2013 11:45:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie