Stypendia szkolne


Podstawa prawna:
 
 1. rozdział 8a "Pomoc materialna dla uczniów" ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943),
 2. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.).

Stypendium szkolne przysługuje:
 
 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku realizacji nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku realizacji nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.). Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenia zdrowotnie i społeczne,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 

W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz ze wskazaniem jego powierzchni, w szczególności ha przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (art. 8 ust. 9 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.).

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwe źródła dochodu:

 1. wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenie lub inne,
 2. przychody z działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów,
 3. dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego),
 4. emerytura, renta, renta strukturalna, renta socjalna,
 5. świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne i inne,
 6. dodatek mieszkaniowy,
 7. zasiłek dla bezrobotnych,
 8. zasiłek z pomocy społecznej,
 9. alimenty,
 10. wynajem, dzierżawa.

Dochody w rodzinie należy potwierdzić:
 
 1. zaświadczeniem lub oświadczeniem o ich wysokości (z zakładu pracy, urzędu skarbowego),
 2. odcinkiem pobranej renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego,
 3. zaświadczeniem lub oświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 4. oświadczeniem o wysokości otrzymywanych alimentów potwierdzonym przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.,
 5. zaświadczeniem z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł lub oświadczeniem,
 6. zaświadczeniem z urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym i wielkości ha przeliczeniowych lub oświadczeniem,
 7. decyzją o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub oświadczeniem o jego wysokości,
 8. zaświadczeniem z urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczeniem o pozostawaniu bez prawa do zasiłku,
 9. innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskanie dochodów przez członków rodziny.
Wymagane dokumenty:
 
 1. wniosek pisemny o przyznanie stypendium szkolnego złożony przez rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające miesięczną wysokość dochodów w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Miejsce składania wniosków:
 

Urząd Gminy Gomunice
ul. Armii Krajowej 30
pokój 201 (II piętro)


Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Uwagi:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się na jeden rok szkolny.
 2. We wniosku należy wskazać pożądane formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym, inne niż forma pieniężna.
 3. Na każde dziecko należy składać jeden wniosek. Nie dopuszcza się składania jednego wniosku na wszystkie dzieci w rodzinie.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, pokój 201 (II piętro) oraz we wszystkich szkołach na terenie Gminy Gomunice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paulina Banowska , w dniu:  30‑08‑2017 08:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  28‑09‑2009 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2017 08:18:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie