Wybory Ławników


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
na kadencję lat 2016-2019.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Gomunice winna wybrać w wyborach uzupełniających ławników na kadencję lat 2016-2019 na potrzeby Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w ilości – 1.
Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).                              

1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gminy:
a) prezesi sądów;
b) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
d) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  
 
2. Ławnikiem może być wybrany ten kto:
a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  
b) jest nieskazitelnego charakteru,
c) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
d) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
e) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
f) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
g) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
 
3. Ławnikami nie mogą być:
a) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
b) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
c) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
d) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
e) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
f) duchowni,
g) żołnierze czynnej służby wojskowej,
h) funkcjonariusze Służby Więziennej,
i) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
4. Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938);
e) aktualny odpis - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia - z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;
f) imienną listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.
g) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 
WAŻNE: Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Gomunice, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 31 grudnia 2017 r. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Gomunicach pok. 109 w godzinach 8:00-15:00.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu lub zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Gomunice - www.gomunice.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Radomsku i Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Rady Gminy Gomunice z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Rejonowego w Radomsku 2 ławników w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,

- Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 3 ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Gomunicach pok. 109 w godzinach 8:00-15:00.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Gomunice - www.gomunice.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aneta Szczepocka tel.:(+48) 44 684 24 85 , w dniu:  20‑05‑2015 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2017 09:29:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive