Ogłoszenia


Ogłoszenie - ulgi i zwolnienia podatkowe za 2018r.

15‑05‑2019 11:59:04

Wójt Gminy Gomunice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakaz wypalania

27‑02‑2019 10:12:34

W związku z rozpoczęciem się okresu wiosennego przypomina się mieszkańcom naszej gminy, że zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340)

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA

łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

 Ponadto w myśl art. 131 pkt 12) powyżej cytowanej ustawy - „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z treścią art. 132 – orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Biorąc pod uwagę nasilające się przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach w okresie wiosennym – przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tego procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym. Wbrew powszechnym sądom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody.

Przypominamy również rolnikom, że wypalając trawy mogą stracić dopłaty bezpośrednie, gdyż warunkiem ich otrzymywania jest utrzymanie tzw. dobrej kultury rolnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07‑02‑2019 13:30:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nieodpłatna pomoc prawna dla Mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego w 2019r

03‑01‑2019 14:30:55

Od dnia 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. nieodpłatną mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich,

 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl


Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pan Bartłomiej Kurek – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 108 (I piętro).

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2019 roku.

 

 

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:

 

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,

 • wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

 • środa w godzinach: 8:00 - 12:00,

 • czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,

 • piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.


 

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.


 

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:

 

 • w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,

97-500 Radomsko ul. Piastowska 21, tel. 44/683-44-95 – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,

 • wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,

 • środa w godzinach: 15:00 - 19:00,

 • czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,

 • piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.


 

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 

 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,

97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, tel. 44/681-05-08 – czynny:

 • poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

 • wtorek: godz. 8:00 - 13:00,

 • środa: godz. 8:00 - 10:00.

 

 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach,

97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, tel. 44/787-10-87 – czynny:

 • środa: godz. 11:00 - 13:00,

 • czwartek: godz. 8:00 - 13:00,

 • piątek: godz. 8:00 - 13:00.

 

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 

 • w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel. 44/681-71-53 –  czynny:

 • poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

 • wtorek: godz. 8:00 - 13:00,

 • środa: godz. 8:00 - 10:00.

 

 • w budynku Urzędu Gminy Ładzice,

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel. 44 684-08-20 – czynny:

 • środa: godz. 11:00 - 13:00,

 • czwartek: godz. 8:00 - 13:00,

 • piątek: godz. 8:00 - 13:00.

 

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 

 • w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,

97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, tel. 44/781-25-15 – czynny:

 • poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

 • wtorek: godz. 8:00 - 13:00,

 • środa: godz. 8:00 - 10:00.

 

 • w budynku Urzędu Gminy Gidle,

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34/327-20-27 – czynny:

 • środa: godz. 11:00 - 13:00,

 • czwartek: godz. 8:00 - 13:00,

 • piątek: godz. 8:00 - 13:00.

 

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gomunice

31‑12‑2018 13:07:15

Wójt Gminy Gomunice ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/94/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gomunice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - ulgi i zwolnienia podatkowe za 2017r.

15‑05‑2018 11:40:08
Wójt Gminy Gomunice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Mieszkania Socjalne - Składanie dokumentacji rekrutacyjnej

08‑05‑2018 15:58:20

Gmina Gomunice realizuje projekt "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

Składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej o przystąpienie do projektu zaplanowano w terminie od 08.05.2018r. do 29.05.2018r. Dokumenty są dostępne w biurze Projektu (Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30) oraz na stronie internetowej Gminy Gomunice http://www.gomunice.pl

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 70 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Anna Skalik tel.:(+48) 44 684 02 45 wew.218 , w dniu:  28‑09‑2009 11:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2019 12:02:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive